Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy. Warto uchronić się przed takimi sytuacjami – a w ich następstwie – roszczeniami innych osób lub firm. W zakresie umowy ubezpieczenia następuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z  odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Zarządzanie spółką pociąga za sobą dużą odpowiedzialność, a błędne decyzje mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe dla osób wchodzących w skład organów spółek. Członkowie tych organów, zarówno na świecie jak i w Polsce, ponoszą bowiem osobistą odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem za szkody spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim. Warto więc pomyśleć o ochronie przed takimi roszczeniami.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Każdy organizator turystyki czy pośrednik turystyczny zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz swoich klientów, albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zapewniającej pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju na wypadek nie zapewnienia tego powrotu przez organizatora, oraz zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Utrata przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu – to szkody, które mogą powstać od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym za szkody te zapłaci TU.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego w zakresie czynności przewoźnika drogowego.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb